Pages

Thursday, January 22, 2015. ДЭЛХИЙН ТӨМРИЙН ХҮДРИЙН ОЛБОРЛОЛТ БА НӨӨЦИЙН БАЙДАЛ, 2012 он
Төмрийн хүдрийн хэрэглээ нь дэлхийн гангийн үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс
хамаардаг ба 2008-09 оны санхүүгийн хямралын үед төмрийн хүдрийн хэрэглээ 8,5%-
р буурч байсан бол 2010 онд 1,4 тэрбум тн-д хүрч 15%-р нэмэгдсэн. Дэлхийн гангийн
холбооноос төмрийн хүдрийн хэрэглээ 2012 ба 2013 онд 4%-ийн өсөлттэй байна гэсэн
тооцоо гаргасан байна. Төмрийн хүдэр олборлогч компаниуд нэмэгдэж буй төмрийн
хүдрийн эрэлт хэрэглээг хангахын тулд сүүлийн жилүүдэд бүтээгдэхүүний хэмжээг жил
бүр 10%-р нэмэгдүүлж байсан. 1-р зурагт 2002-2012 оны дэлхийн төмрийн хүдрийн
бүтээгдэхүүн олборлолтын хэмжээ болон дундаж үнийг үзүүллээ.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Олборлолт 1015 1172 1346 1538 1799 1931 2218 2244 2592 2806 3000
Жишиг үнэ 28.6 31.4 37.3 64 76.2 83.4 142 85 128.8 167.5 140.9
Төмрийн хүдрийн олборлолтын хэмжээ ба үнийн байдал,
2002-2012 он
Төмрийн хүдрийн үнэ (ам.доллар/тн) - 180
- 160
- 120
- 100
- 80
- 60
- 40
- 20
- 0
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Төмрийн хүдрийн олборлолт/ (сая.тн/жил)
1-р зураг
2010 оноос
өмнө төмрийн хүдрийн
үнийг жилийн гэрээгээр
тохирч борлуулалт хийдэг
байсан бол түүнээс
хойш гол экспортлогч
компаниуд болох BHP
Billiton, Vale, ба Rio Tinto
зэрэг компаниуд нь зах
зээлийн эрэлт нийлүүлэлт
дээр үндэслэн гэрээний
үнийг улирлаар тохирч
борлуулдаг болсон.
2-р зураг
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Олборлолт/сая.тн
Төмрийн хүдрийн олборлолт-2011,2012 он улсаар
2011 оны олборлолт
2012 оны олборлолт
2-р зураг
Төмрийн хүдрийн зах
зээлийн хэтийн төлөв,
үргэлжилж буй Европын
өрийн хямралыг үл
харгалзан харьцангуй
эерэг байна гэж ихэнх
шинжээчид үзсэн. Хэрэв
төмрийн хүдрийн
бүтээгдэхүүнийг тогтсон
цаг хугацаандаа
нийлүүлсэн тохиолдолд
шинэ төслүүд олноор
эхэлж байгаатай уялдан
зах зээл дээр төмрийн
хүдрийн илүүдэл бий
болох хандлагатай байна.
Гэвч сүүлийн үеийн McKinsey & Co-н судалгаагаар жил бүр ашиглаж байсан ордын нөөц
дуусч хаагдахад ойролцоогоор 30 сая.тн төмрийн хүдрийн хомсдолд ордог ба ирэх 10
жилд одоогийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд 300 сая. тн төмрийн хүдрийг

No comments: